Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie położona jest w woj. podlaskim, w  Gminie Suwałki. Szkołę tworzą: punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa. Do obwodu szkoły należą wsie: Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kropiwne Stare, Kropiwne Nowe, Trzciane, Żyliny, Białe,  Niemcowizna, Wasilczyki, Kuków.

    Do czerwca  2004 roku funkcjonowała tylko szkoła podstawowa. Od 1 września 2004r. utworzono Zespół Szkół ,w którym powstało gimnazjum. W 2010 roku szkole podstawowej i gimnazjum nadano imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Od momentu nadania imienia szkole kultywowanie pamięci i tradycji  2 Pułku Ułanów Grochowskich stało się dniem codziennym. Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Ułanów Grochowskich im. Józefa Dwernickiego w Podkowie Leśnej.

 Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia. Nasza szkoła przygotowuje wychowanków do pełnienia ważnych i odpowiedzialnych ról w dorosłym życiu. W niej jest miejsce dla każdego ucznia i możliwość rozwoju jego zainteresowań i zdolności.

Szkoła wychowując:

  • rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki;
  • upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochronnych środowiska;
  • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu;
  • kładzie duży nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu;
  • uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby innych.

Szkoła zapewnia:

  • kompetentnych nauczycieli i wychowawców;
  • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji;
  • poszanowanie praw ucznia;
  • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
  • możliwość poznawania regionu i kraju. 

      W naszej szkole brak jest anonimowości – wszyscy  uczniowie znają się z imienia i nazwiska. Nauczyciele też nie mają problemów z ich rozpoznaniem. Wychowawcy dysponują dużą wiedzą na temat środowiska rodzinnego uczniów, co wpływa na wieloaspektowe stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.

          Placówka zdobyła certyfikat przyjaznej i bezpiecznej szkoły dla ucznia.

     Wzięła udział w ogólnopolskim programie przeciwdziałania przemocy „Szkoła bez przemocy” i „Szkoła z klasą”. Mimo różnic wieku w szkole nikt nie zauważa znęcania się nad młodszymi czy agresywnych zachowań. Nauczyciele są w stanie zapanować nad najdrobniejszymi przejawami niewłaściwego zachowania, gdyż dostrzegają je już w momencie wystąpienia. Ponadto dobry kontakt z domem rodzinnym uczniów sprawia, że nie ma rozbieżnych stanowisk w kwestii wychowania. Rodzice nie obawiają się, że ich dzieci zetkną się w szkole z używkami, wymuszeniami, zastraszeniami. W szkole panuje przyjacielska atmosfera. Uczniowie nie boją się przyjść i porozmawiać z nauczycielami, pracownikami szkoły o problemach, nawet osobistych. Nikt tu nie jest pozostawiony sam sobie. Rodzice mają zaufanie do wychowawców i nauczycieli, nie obawiają się powierzyć dziecka ich opiece nawet na kilkudniowe wyjazdy. Wśród nauczycieli panuje wzajemna życzliwość i serdeczność. Wiele zadań wykonywanych jest we współpracy, gdzie angażują się wszyscy. Stanowi to dobry przykład do naśladowania dla uczniów.                                                                             

      W szkole prowadzone są liczne koła zainteresowań, uczniowie mają możliwość rozwijać pasje zarówno artystyczne, jak i naukowe. Uczniowie redagują i wydają gazetkę szkolną „Znad Szczeberki”. Niemal każdy uczeń odnosi sukces, bo u każdego można odkryć wrodzone lub nabyte zdolności czy uzdolnienia i na tej bazie następuje budowanie osobowości dziecka. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. W zmaganiach konkursowych nie obawiają się konkurencji uczniów z dużych szkół. Mają poczucie swojej wartości i potrafią odnaleźć się w nowych sytuacjach.                                                                

      Rodzice czują się współgospodarzami szkoły, podejmują działania mające na celu wspieranie materialne placówki poprzez pomoc w organizowaniu festynów, kiermaszy oraz wykonują prace niezbędne w funkcjonowaniu szkoły. Jednozmianowość, położenie szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania uczniów - to ważne aspekty sprzyjające właściwemu rozwojowi dziecka. W szkole funkcjonuje świetlica, gdzie dzieci mają zapewnioną opiekę do momentu odjazdu autobusu szkolnego.                      

       Dobra baza dydaktyczna ułatwia uczniowi dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych, ciekawych gier i zabaw, sprzętu sportowego. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w projektor multimedialny oraz dostęp do Internetu.

      Szkoła jest ośrodkiem kultury dla lokalnej społeczności. W kalendarzu uroczystości szkolnych znajdują się imprezy o charakterze środowiskowym. Są to uroczystości patriotyczno - historyczne, świąteczne, rodzinne czy szkolne, w których uczestniczą uczniowie, rodzice i zaproszeni goście. Szkoła organizuje liczne konkursy ,które  cieszą się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

      Szkoła realizuje różne projekty edukacyjne pozyskując fundusze na zajęcia pozalekcyjne oraz modernizację placówki. Zrealizowane projekty to: „PRO EDUKACJA”,  „Edukacja z Weroniką?” , „Janko Muzykant”, „Mój region - moją szansą?”, „Rozwiń skrzydła - mierz wysoko”, „Transfer szans”.

Obecnie szkoła realizuje projekt edukacyjny „PRO EDUKACJA 3” i „AKADEMIA SUKCESU”.

      Od roku 2011 szkoła współpracuje z polską Szkołą Średnią im. Św. Kazimierza w Miednikach Królewskich na Wileńszczyźnie. Bezpośrednie kontakty między szkołami służą wymianie doświadczeń, promocji szkół, nawiązywaniu przyjaźni między dziećmi i dorosłymi, organizowaniu wspólnych imprez kulturalno – rekreacyjnych oraz rozbudzaniu zainteresowań wynikających z poznawania sąsiedniego kraju.