Świetlica prowadzi w czasie pozalekcyjnym działalność opiekuńczo - wychowawczą zgodnie z celami opiekuńczymi i wychowawczymi szkoły, potrzebami dziecka i oczekiwaniami rodziców. 

 Do zadań świetlicy należy:
1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach pracy nauczycieli,
2. Organizowanie zespołowej nauki własnej wychowanków pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
3. Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
4. Organizowanie różnorodnych form zajęć mających na celu rozwój psychospołeczny wychowanków,
5. Współpraca z rodzicami w zakresie zaspakajania potrzeb uczniów oraz ułatwienia im adaptacji w środowisku szkolnym.
Działalność świetlicy obejmuje oddziaływania w zakresie:
- wychowania zdrowotnego,
- społeczno- moralnego, 
- umysłowego,
- technicznego,
- estetycznego.
Zadania realizowane są za pomocą różnych form( zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka, inspirujące rozwój zainteresowań, zajęcia artystyczne, zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu) i metod pracy( pokaz, obserwacja, wykład, burza mózgów, pogadanka).