CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

-  reprezentowanie ogółu uczniów

-  działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów

-  uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz w realizacji celów wychowawczych szkoły

- wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom

-  organizowanie działalności kulturalnej oraz rozrywkowej uczniom szkoły

                                                                                                                           Opiekun Samorzadu Uczniowskiego

                                                                                                                                     mgr Izabela Gałażewska