1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (katar, kaszel, przeziębienie, grypa, angina i inne) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. W autobusie szkolnym każdy uczeń ma obowiązek zakładania maseczki oraz dezynfekcji rąk (za dezynfekcję rąk odpowiada opiekun).

4. W budynku szkoły uczniowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust - noszenia maseczek (wyjątkiem są sale lekcyjne).

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić (w uzasadnionych przypadkach) do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a/ 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c/ dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Nauczyciele rozpoczynają dyżur od godz. 7:30.

7. Nauczyciel dyżurujący w uzasadnionych przypadkach (kaszel, duszności, bóle mięśni) mierzy uczniom temperaturę ciała oraz zwraca uwagę na dezynfekcję rąk.

8. Podwyższona temperatura ciała będzie wskaźnikiem odprowadzenia dziecka do izolatki szkolnej i poinformowania rodziców/ opiekunów, aby jak najszybciej odebrali ucznia ze szkoły.

9. Izolatka przylega do szatni dziewcząt przy sali gimnastycznej.

10. Po uprzednim kontakcie telefonicznym (875638084) lub przez e – dziennik w uzasadnionym przypadku rodzic/opiekun umawia się z nauczycielem/wychowawcą na rozmowę.

11. Jeżeli pracownik szkoły podczas pobytu ucznia na zajęciach zaobserwuje u niego objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel musi odizolować ucznia, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

12. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. Podczas przerw uczniowie mają obowiązek przebywania na tym korytarzu, gdzie odbywają się lekcje danej klasy. Wyjątkiem jest potrzeba skorzystania z toalety, przejście na salę gimnastyczną lub wyjście na zewnątrz budynku.

15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 60 min, a w klasach IV-VIII co 45min.

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych wyznaczonych salach. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).

19. Uczniowie podczas pobytu w szkole nie zmieniają przydzielonych sal lekcyjnych (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki i świetlicy) oraz wyznaczonych miejsc przy ławkach.

20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

21. Jeżeli jest taka możliwość uczniowie zajmują miejsce w ławce pojedynczo. Podczas przerw dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby uczniowie zachowywali pomiędzy sobą dystans i zakładali maseczki.

22. Biblioteka szkolna jest do dyspozycji uczniów w każdy czwartek i piątek, uczniowie korzystają z niej w wyznaczonych godzinach.

23. Książki wypożyczone z biblioteki do zwrotu, uczniowie zostawiają w swojej klasie na okres 2 dni kwarantanny. Zwracane książki mają być zapakowane w foliową lub papierową torebkę podpisaną imieniem i nazwiskiem ucznia, który dokonuje zwrotu książek.

24. Pracownicy szkoły korzystają z pomieszczenia socjalnego w budynku sali gimnastycznej.

25. Nauczyciele korzystają z pokoi nauczycielskich.