W Szkole Podstawowej w Przebrodzie istnieje Komisja Stypendialna, która zajmuje się sprawami pomocy finansowej dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce.

Stypendia za wyniki w nauce   /wniosek składa wychowawca/

- wysoka średnia ocen z obowiązkowych zajęć,

- zachowanie co najmniej dobre,

- uczeń może je otrzymać po pierwszym semestrze nauki od klasy IV,

- wysokość stypendium oraz średnią ocen co roku ustala komisja stypendialna,po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,

- stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na  szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium,

- uczniowie klasy 8 nie otrzymują stypendium za II semestr nauki.

W II semestrze roku szkolnego 2020/20201  w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie przyznano stypendia 11 uczniom szkoły podstawowej.