W roku szkolnym 2023/2024 przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017-2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2023/2024.

Zgłoszenie przez rodzica dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły do klasy I publicznej szkoły podstawowej
Rodzaj czynności od do

Składanie przez rodziców zgłoszeń o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko w szkole obwodowej.

Zgodnie z art. 133 ust.1 i art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

14 lutego 28 lutego

Złożenie wraz ze zgłoszeniem oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Zgodnie z art. 151 ust. 2 I 3 ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych
Rodzaj czynności od do
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 marca 15 marca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 16 marca 22 marca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23 marca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 23 marca 29 marca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30 marca

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJPIERWSZEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI