Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017-2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

Ważne!

Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowe , w której zorganizowano dany oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny. Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzaj czynności od do
Składanie przez rodziców deklaracji zgłoszeń o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym. Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy Prawo oświatowe. 21 lutego 28 lutego
 
 
Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego
Rodzaj czynności od do
Złożenie w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 marca 15 marca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolne, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 16 marca 22 marca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23 marca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 24 marca 29 marca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30 marca

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIA

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCHY

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI