Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Mackiewicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875638084. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.

Adres organu odwoławczego: Przebród 15, 16-402 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 875638084

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki.

Do budynku prowadzą cztery wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy, drugie wejście również od ulicy, trzecie od parkingu oraz czwarte wejście od strony parkingu przy hali sportowej.

Wejścia nie posiadają podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W budynku szkoły nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze przy wejściu od strony hali sportowej po wcześniejszym wezwaniu pracownika.

W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

Na parterze znajdują się schody w ciągu komunikacyjnym.

Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia w budynku z ograniczeniami architektonicznymi.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy hali sportowej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie ma informacji głosowych.

 

Oddział przedszkolny przy Szkole im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki

Do oddziału przedszkolnego prowadzi jedno wejście od ulicy.

Oddział przedszkolny znajduje się na piętrze budynku.

Do wejścia prowadzą schody.

Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.

W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku  nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Punkt Przedszkolny w Przebrodzie wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki

Do punktu przedszkolnego prowadzi jedno wejście od ulicy.

Do wejścia prowadzą schody.

Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

  1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
  2. strona posiada wersję o dużym kontraście
  3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie nie posiada aplikacji mobilnych.